lördag 3 oktober 2015

Nytt paradigm - var står forskningen? Seminarium 11/11

Bildresultat för traditionella sannolikhetsurval inte längre fungerar som det var tänkt
Från Surveyföreningen
Utvecklingen inom undersökningsbranschen med stigande bortfallsnivåer för stickprovsundersökningar har lett till att de traditionella sannolikhetsurvalen inte längre fungerar som det var tänkt. Det främsta kvalitetsmåttet, konfidensintervall, speglar inte längre den totala osäkerheten i en skattning utan man måste räkna med ett systematiskt fel av okänd storlek som en viktig komponent i det totala felet. Samtidigt skapas datakällor inom sociala medier som ger nya möjligheter för informationsinhämtning och webbpanelundersökningar ökar i användning genom dess möjligheter till snabb och kostnadseffektiv datainsamling. Detta har lett till att man börjat tala om ett paradigmskifte i undersökningsbranschen där man måste bedöma kvalitet och generaliserbarhet av undersökningsresultat på ett helt nytt sätt. Detta paradigmskifte diskuteras inte bara i den kommersiella undersökningssektorn utan också i samband med officiell statistik.

Läs mer...