lördag 21 maj 2016

Några personliga kommentarer om urvalsmetodik....

Per Gösta Andersson
Från Per Gösta Andersson, ordförande Surveyföreningen
Sedan senast utgivna nummer av Qvintensen (nr 2-3 2015) har Surveyföreningen arrangerat två seminarier och en årskonferens. Halvdagsseminariet om Big Data hölls i november förra året och heldagsseminariet ”Nya möjligheter med webbpaneler” i februari i år.

Jag återkommer till årskonferensen nedan, men först några personliga kommentarer angående en urvalsteorikurs, blir de, om inte chockade, så i varje fall konfunderade över hur de ska hantera stokastiken. Målvariabelvärdena antas inte genererade från stokastiska variabler, utan slumpen är enbart kopplad till urvalsmekanismen. Införandet av indikatorvariabler, för att avgöra om enheter ingår i urvalet eller inte, underlättar och studenterna börjar känna igen sig från tidigare kurser, samtidigt som de verkar uppskatta enkelheten i upplägget. Skattningar kan skrivas som funktioner av indikatorvariablerna och väl inarbetade räkneregler kan användas. I så gott som alla andra kurser som en statistikstudent läser är modelltänkandet helt dominerande, som i till exempel en kurs i regressionsanalys. Det blir närmast en indoktrinering att statistiska metoder och analyser kräver en specifik modell för att kunna tillämpas. Undantag finns naturligtvis, som till exempel icke-parametriska metoder, men modellerna ”regerar”.


Bayesianska metoder lutar sig mot aprioriantaganden och man får därför ett inslag av subjektivitet i analysen av data, men även utan ett Bayesianskt synsätt kan man hävda att modellbaserade metoder rent generellt är, åtminstone delvis, subjektiva. Ett antagande görs och utgående från detta utförs den statistiska analysen, där också en modellvalidering behöver göras. Åtminstone sedan tidigt 1970-tal har det inom urvalsteorin pågått en strid mellan design- och modellbaserade modeller. Det som jag själv slås av vid reflektion över designbaserade visavi modellbaserade ansatser är att här ställs i hög grad objektivitet mot subjektivitet. Någon kanske anför att eftersom man själv väljer urvalsschemat, implicerar det också subjektivitet, men i en sådan situation har man fullständig kontroll över hur slumpen inverkar och man är inte beroende av ett antagande som inte helt kan verifieras. Detta är en styrka!

I dessa tider med höga bortfallsandelar har det blivit mycket vanligt att hävda den designbaserade teorins kollaps och modellbaserat tänkande, ibland med inslag av Bayesianism, har fått ett klart uppsving. Oavsett metod innebär bortfall en minskad informationsmängd och det lider förstås alla metoder och ansatser av. Hjälpinformation behöver utnyttjas och jag vill gärna tro att den designbaserade metodiken ändå har en framtid, genom att till exempel använda sig av sofistikerade kalibreringsmetoder, där viktningar görs för de enheter som ingår i svarsmängden. Så långt det är möjligt anser jag att den för urvalsteorin närmast unika designbaserade metodiken bör försvaras. Med risk för att modellentusiaster blir kränkta: objektivitet är naturligt förknippat med vetenskaplighet!

Årskonferensen hölls 15 mars på Klara Konferens i Stockholm och inleddes med tre föredrag. Årets uppsatsprisvinnare Fredrik Engleryd berättade om sin masteruppsats ”Stratified score interval for a weighted sum of proportions with application on the ICT usage in Swedish enterprises survey”, statistiska institutionen, Stockholms universitet. Jörgen Brewitz, SCB följde upp med ”Urvalsundersökningar och webbpaneler”, där vi fick synpunkter företrädesvis ur ett SCB-perspektiv. Tore Dalenius-fördraget hölls av Rolf Sundberg, matematisk statistik, Stockholms universitet, med titeln ”Modellbaserad och randomiseringsbaserad inferens – två sidor av samma mynt?”. Rolf inledde med lite fakta om Tore, kryddade det med några personliga kommentarer och avslutade med att berätta om ett av sina egna arbeten med kopplingar till föredragets titel.

På det formella årsmötet valdes följande styrelse:

Per Gösta Andersson, Stockholms universitet (omval, ordförande)

Jonas Ortman, Actiondialog (omval, sekreterare)

Maria Varedian, Trafikverket (omval, kassör)

Åke Wissing, Åke Wissing & Co AB (omval, föreningens representant i främjandets styrelse)

Karin Schneller, TNS-Sifo (omval)

Leila Zoubir, Stockholms universitet (nyval, webbansvarig)

Karin Andersson, SCB (nyval)

Karin Nelson, Inizio (nyval)

Marcus Berg och Fredrik Jonsson avgick. Marcus får ett särskilt omnämnande för att bland annat ha sett till att föreningens hemsida åter fungerar. Notabelt i övrigt är att Ingegerd Jansson och Peter Lundquist, båda på SCB, avgick efter åtta år som revisorer. Å Surveyföreningens styrelsers vägnar under dessa år tackas härmed Ingegerd och Peter för stort nedlagt arbete och konstruktiva förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder. Nya revisorer är Nicklas Pettersson, Örebro universitet och Anders Sundström, Statisticon.

När detta skrivs planeras en workshop i slutet av maj om urvals- och skattningstekniker i en värld med höga bortfallsandelar och vi i den nya styrelsen kommer att planera för fler evenemang under hösten. Hoppas vi ses då!