måndag 27 juni 2016

Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

Från SCB
I mars 2016 fick Statistiska centralbyrån i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera utvecklingen av utrikes föddas etablering i arbetsoch samhällslivet. Denna rapport utgör en redovisning av uppdraget.

I rapporten beskrivs bland annat invandringen till och utvandringen från Sverige och hur sammansättningen av gruppen utrikes födda har förändrats från en majoritet födda i Norden till en allt större andel födda utanför Europa. Gymnasiebehörighet, högskolebehörighet, andelen förvärvsarbetande och inkomstnivå beskrivs för olika grupper av utrikes födda, exempelvis efter födelseregion och tid i Sverige. I rapporten studeras också flyttar mellan olika typer av bostadsområden och personer som omfattas av etableringsuppdraget följs upp vad gäller förvärvsarbete och inkomst.

Läs mer....