onsdag 2 december 2015

Digitaliseringskommissionen - Statistik för det digitaliserade samhället


Från SOU 2015:91, kapitel 4.3.2 Statistik för det digitaliserade samhället 
Utredningens förslag: Regeringen bör ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra en översyn av vilka statistikområden inom den officiella statistiken som påverkas starkt av digitaliseringen och lämna förslag till hur statistiken bör utvecklas för att bättre fånga effekter av digitaliseringen.
------------------------------
Mot bakgrund av digitaliseringens allt större genomslag i samhället finns det anledning av se över vilka statistikområden inom den officiella statistiken, som SCB är statistikansvarig myndighet för, som påverkas starkt av digitaliseringen. SCB bör få i uppdrag att lämna förslag till hur statistiken bör utvecklas för att bättre fånga effekter av digitaliseringen. SCB bör tillkalla en digitaliseringskunnig referensgrupp att bistå i arbetet. Referensgruppen bör t.ex. inkludera personer med kunskap om realtidsuppföljning av data och indikatorer med hjälp av stora datamängder (big data). Uppdraget bör genomföras inom ramen för SCB:s ordinarie resurser.