söndag 10 december 2017

Regeringar behöver vara mer än bara bra

Politologerna:
----------------------------------
En regressionsanalys med röstförändringar för våra tio uppmätta regeringsblock som beroende variabel och retrospektiva bedömningar av respektive regerings insatser som oberoende variabel visar på ett starkt samband. Väljares retrospektiva värderingar av regeringars prestationer förklarar hela 78 procent av variansen i valutslagen. De flesta av de undersökta fallen ligger dessutom mycket nära den prediktiva regressionslinjen. Lutningskoefficienten är +0.60, vilket betyder att en enhets förändring på bedömningsskalan i snitt åsamkar regeringsblocket lite mer än en halv procentenhets upp- eller nedgång i valresultatet.

Läs mer....