tisdag 5 juni 2018

SCB:s partisympatiundersökning maj 2018 - metodbeskrivning

Partisympatiundersökningen maj 2018 - Definitioner och förklaringar:
"PSU i maj 2018 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 951 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Blandad insamling infördes första gången i undersökningen i maj 2015. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,2 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,4 procent har varit förhindrade att medverka och 21,6 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 48,3 procent. Det totala antalet svarande är 4 632, vilket motsvarar 51,7 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 27 april till 29 maj. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 11 juni.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer."

Läs mer....